องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
4,332
ปีนี้
37,149
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
102,882
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕  บ้านมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ   ๖  กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ                 

ติดต่อเขต   ตำบลมะขามหลวง

ทิศใต้    

ติดต่อเขต   ตำบลบ้านกลาง

ทิศตะวันออก

ติดต่อเขต   ตำบลแม่ก๊าและตำบลมะขามหลวง

ทิศตะวันตก             

ติดต่อเขต   ตำบลบ้านกลาง

            

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ   ๙.๕๑   ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  ๓,๗๙๔ ไร่   

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ๒๕.๔ องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๑.๘  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๐.๑ องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๑๐๐-๑,๒๐๐ มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม ๒ ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภา

 

เขตการปกครองและบริหาร           

            จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มี ๕ หมู่บ้าน ได้แก่

   หมู่ที่  ๑   บ้านสันทราย                              

   หมู่ที่  ๒   บ้านขุนคง                                  

   หมู่ที่  ๕   บ้านมะขุนหวาน                                                                        

   หมู่ที่  ๖   บ้านดงป่าซาง                                                             

  หมู่ที่  ๗   บ้านดงป่างิ้ว               

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง  จำนวน  ๓ หมู่บ้าน  ได้แก่

                                หมู่ที่  ๓   บ้านพระบาท

                                หมู่ที่  ๔   บ้านม่วงพี่น้อง

                                หมู่ที่  ๘   บ้านพระเจ้าสององค์    

จำนวนหลังคาเรือน และประชากรในตำบล 

 

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

สำนักทะเบียน

การสำรวจ จปฐ.

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

สำนักทะเบียน

การสำรวจ จปฐ.

สำนักทะเบียน

การสำรวจ จปฐ.

สำนักทะเบียน

การสำรวจ จปฐ.

1,265

986

1,671

1412

1,784

1613

3,401

3,025

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

จำนวนสถาบันและองค์กรทางศาสนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน  มีจำนวน  ๗  แห่ง  ประกอบด้วย

๑.  วัดสันทรายมูล        สถานที่ตั้ง  บ้านสันทราย               หมู่ที่   ๑

๒.  วัดทุ่งตูม               สถานที่ตั้ง  บ้านขุนคง                   หมู่ที่   ๒

๓.  วัดส้มปล่อย          สถานที่ตั้ง  บ้านขุนคง                   หมู่ที่   ๒

๔.  วัดมะขุนหวาน     สถานที่ตั้ง  บ้านมะขุนหวาน          หมู่ที่   ๕

๕.  วัดดงป่าซาง       สถานที่ตั้ง บ้านดงป่าซาง               หมู่ที่  ๖

๖.  วัดดงป่างิ้ว         สถานที่ตั้ง  บ้านดงป่างิ้ว               หมู่ที่  ๗

๗.  วัดหนองเต่าคำ    สถานที่ตั้ง  บ้านดงป่างิ้ว               หมู่ที่  ๗

       ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ,  ประเพณีลอยกระทง,  ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีการถวายสลากภัตร, ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา และประเพณีอื่น ๆ ทางพุทธศาสนา

 สถานศึกษา

 ภายในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มีสถานศึกษาในระดับต่างๆ ที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน จำนวน  4  แห่ง จำแนกได้ดังนี้

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะขุนหวานมีนักเรียนจำนวน  37  คน  และมีบุคลากรในสถานศึกษา  4 คน
  2. โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องมีนักเรียนจำนวน  89  คน  และมีบุคลากรในสถานศึกษา  7 คน
  3. โรงเรียนวัดดงป่างิ้วมีนักเรียนจำนวน  57  คน  และมีบุคลากรในสถานศึกษา  7คน
  4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลมะขุนหวานมีนักเรียนจำนวน 52  คนและมีบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน  1 คน

(แหล่งข้อมูลจาก: ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อบต.มะขุนหวาน  ปีการศึกษา  2559)

 

การสาธารณสุข

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวานจำนวน 1 แห่ง มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบล  จำนวน   5   คน
  2. กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน      1  กองทุน
  3. หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 หน่วย มีบุคลากรประจำหน่วย จำนวน 3 คน

 จุดบริการประชาชนและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  1. ตู้ยามตำบลมะขุนหวานมีจำนวน  1 แห่ง   มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่  จำนวน  4 นาย

    การคมนาคม

              องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้สัญจรโดยทั่วไปสะดวก  มีความยาวถนนในเขตพื้นที่ทั้งหมด  ๓๘.๓๔๑  กิโลเมตร  ประกอบด้วย ถนนคอนกรีต  ๒๓.๑๕๕ กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  ๘.๐๙๕ กิโลเมตร เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้าน และถนนลูกรัง ๗.๐๙๑ กิโลเมตร เป็นถนนสัญจรเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ไร่ นา และที่สวน

                               

แหล่งน้ำ

                แหล่งน้ำในพื้นที่มีทั้ง แหล่งน้ำธรรมชาติ  หนองน้ำที่สำคัญ  ได้แก่  หนองป่าจู้  หมู่ที่  ๑ บ้านสันทรายมูล และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่

๑.       แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญได้แก่คลองชลประทาน

๒.  บ่อน้ำตื้น แบ่งเป็นบ่อน้ำตื้นสำหรับอุปโภค-บริโภค มีประมาณ   ๒๒๑   บ่อ โดยรวม สภาพของแหล่งน้ำจะเป็น แหล่งน้ำที่ใช้การได้ดี มีน้ำอยู่ตลอดปี แต่ในปัจจุบันประชาชนใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค จากแหล่งอื่นคือ ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านในการอุปโภค - บริโภคแทน

 ๓.  บ่อโยก / บ่อบาดาล มีจำนวนทั้งหมด   ๖๓๒  แห่ง มีสภาพการใช้งานที่ดี มีน้ำตลอดปี  

 ๔. ประปาหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด ๕   แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากประปาหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านผ่านแท็งก์ประปาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นำไปบริโภค - อุปโภค   และใช้ในการเกษตรต่างๆ

๕. โรงน้ำดื่ม จำนวน ๕ แห่งได้แก่ โรงน้ำดื่มบ้านสันทราย โรงน้ำดื่มบ้านขุนคง โรงน้ำดื่มบ้านมะขุนหวาน โรงน้ำดื่มบ้านดงป่าซาง และโรงน้ำดื่มบ้านดงป่างิ้ว

                 ในพื้นที่ตำบลมะขุนหวานมีคลองชลประทานและคลองส่งน้ำผ่านหมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๕  ,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

      ทรัพยากรดิน   ลักษณะพื้นที่ตำบลมะขุนหวานส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินร่วน  เหมาะสำหรับเพาะปลูก  แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำ  การถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ จำนวน  ๓,๗๑๖ ไร่โดยประมาณ  แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร จำนวน 2479 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน  967 ไร่