องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
4,332
ปีนี้
37,149
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
102,882
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายในการพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ทั่วถึง   โดยจัดดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค จัดทำการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

 2. พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานและการอนามัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกคุณภาพชีวิตที่ดีโดยส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วถึง

 3. พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดย
       -  ส่งเสริมด้านการกีฬา และเสริมสร้างการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความ
          สามัคคีในชุมชน
       -  ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้  และเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
       -  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและ ทั่วถึง
       -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและสืบสานต่อไป

 4. พัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครบครัน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน

 5. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อม ที่ดี มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

 6. พัฒนาด้านการบริหารและการเมือง
       -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาชุมชนจากทุกภาคส่วน
       -  พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร และจัดระบบบริหารการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี