องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ติดต่อสอบถาม 052-009642

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

55ดัชนี

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/06/2563
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
1,699
เดือนที่แล้ว
4,332
ปีนี้
37,149
ปีที่แล้ว
31,387
ทั้งหมด
102,882
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
2พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)30 ก.ค. 2564
3กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้)30 ก.ค. 2564
4ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 (งานสารบรรณ)30 ก.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543) (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (งานการเงินและบัญชี)30 ก.ค. 2564
7คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)30 ก.ค. 2564
8คู่มือการหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณีนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)30 ก.ค. 2564
9ภาษีเงินได้หัก-ณ-ที่จ่าย อปท. (งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)29 ก.ค. 2564
10พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)29 ก.ค. 2564
11ระเบียบค่าเดินทางฯ-ฉบับที่-4-2561 (งานการเงินและบัญชี)27 ก.ค. 2564
12ระเบียบค่าเดินทางฯ-ฉบับที่-3-2559 (งานการเงินและบัญชี)27 ก.ค. 2564
13ราคามาตราฐานครุภัณฑ์-ธันวาคม-2563 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
14ระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
15พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)23 ก.ค. 2564
16สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563
17วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง11 ก.ค. 2563
18ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11 ก.ค. 2563
19การศึกษาแห่งชาติ11 ก.ค. 2563
20สภาตำบลและอบต11 ก.ค. 2563

1 2 3   >>  >|